Powrót do Klub

Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO GCK SZACH

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, ich rodziców, nauczycieli i trenerów, oraz sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest województwo wielkopolskie.
2. Siedzibą Klubu jest świetlica wiejska w Sękowie, ul. Lipowa 32.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, a także – na podstawie uchwał Walnego Zebrania Klubu – godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów z terenu gminy Duszniki i gmin sąsiednich w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we własne, a także Sołectwa Sękowo jako jednostki pomocniczej Urzędu Gminy Duszniki oraz Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, przy pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki i gmin sąsiednich do różnorodnych form rywalizacji sportowej, w tym gier logicznych zaliczanych do sportu kwalifikowanego, szczególnie szachów, jak również do różnorodnych form aktywności ruchowej – w tym także turystyki i tańca.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych.
4. Organizowanie zajęć i zawodów sportowych dla uczniów z terenu gminy Duszniki i gmin sąsiednich w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
6. Organizowanie życia sportowego, turystycznego i kulturalnego, szczególnie w środowisku wiejskim.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach, Sołectwem Sękowo, dyrekcjami i radami szkół, do których uczęszczają członkowie klubu, władza­mi samorządowymi gminy Duszniki oraz klubami sportowymi z terenu gminy Duszniki i gmin sąsiednich.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i trenerzy, oraz sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i turystycznych organi­zowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które zadeklarują pomoc materialną, finansową lub organizacyjną dla Klubu popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres dwunastu miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu.
3. Rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa dwa lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze
Klubu zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu może mieć formę Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, jeżeli przypada na zakończenie kadencji władz.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek połowy ogółu członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/5 członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19
1. Zarząd Klubu składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Wszystkie wymienione funkcje, z wyjątkiem funkcji prezesa, można łączyć.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku kalendarzowym.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia w zakresie reprezentowania Klubu i podejmowania decyzji nie stanowiących wyłącznej kompetencji władz statutowych przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

§ 20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli członek Zarządu Klubu zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu nie uczestniczył w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała o jego zawieszeniu lub odwołaniu, Zarząd przesyła mu w ciągu trzech dni treść uchwały drogą pocztową, listem poleconym na adres figurujący w dokumentacji klubowej.
4. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 5 dni od powzięcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu, ale nie później niż w ciągu 15 dni od podjęcia tej uchwały. Po upływie 15 dni od podjęcia uchwały prawo odwołania wygasa, bez względu na skuteczność doręczenia przesyłki, o której mowa w punkcie 3.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna jednogłośnie, przy obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Komisji nie uczestniczył w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała o jego zawieszeniu lub odwołaniu, Zarząd przesyła mu w ciągu trzech dni treść uchwały drogą pocztową, listem poleconym na adres figurujący w dokumentacji klubowej.
4. Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 5 dni od powzięcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu, ale nie później niż w ciągu 15 dni od podjęcia tej uchwały. Po upływie 15 dni od podjęcia uchwały prawo odwołania wygasa, bez względu na skuteczność doręczenia przesyłki, o której mowa w punkcie 3.

§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu, przy czym liczba osób doko­optowanych nie może stanowić większości składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 26
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania członkowi Klubu następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
d) wykluczenia.
2. Przed uchwaleniem kar, o których mowa w punkcie 1, Zarząd wzywa członka Klubu do złożenia wyjaśnień na piśmie i zapoznaje się z nimi. Wezwanie do złożenia wyjaśnień następuje poprzez wysłanie listu poleconego na adres figurujący w dokumentacji Klubu, a posiedzenie, na którym uchwalana jest kara, następuje w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia wysłania wezwania, bez względu na skuteczność doręczenia.
3. W przypadku zamiaru ukarania małoletniego członka Klubu, wezwanie, o którym mowa w punkcie 2, wysyła się do rodziców, mogą oni też udzielić za małoletniego wyjaśnień.
4. Karę wykluczenia Zarząd może uchwalić na swoim posiedzeniu wyłącznie jednogłośnie, w obecności 3/5 uprawnionych do głosowania.
5. O udzieleniu kary ukaranego członka Klubu informuje się pisemnie, listem poleconym. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 5 dni od powzięcia uchwały Zarządu o usunięciu lub zawieszeniu, ale nie później niż w ciągu 15 dni od podjęcia tej uchwały. Po upływie 15 dni od podjęcia uchwały prawo odwołania wygasa, bez względu na skuteczność doręczenia przesyłki, o której mowa w punktach 2 i 3.
6. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprze­daż towarów, usług),
e) dochody ze sprzedaży majątku,
f) majątek,
g) inne źródła.

§ 28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

statut wersja pdf